Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2017 na usługi doradcze

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2017 na usługi doradcze

Zapytanie ofertowe nr 01/AKPOL/2017 na publikację w prasie branżowej lub lokalnej tekstu dotyczącego sortowania śmieci i recyklingu, promującego działania proekologiczne.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.03.2017

Poniżej firma AKPOL Adam Kuś publikuje dokumentację do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę linii granulacyjnej 1 szt. Postępowanie jest prowadzone w ramach realizacji projektu pt. Innovative technology for plastic waste recycling, który jest współfinansowany w ramach Funduszy Norweskich 2009-2014 z programu Green Industry Innocation Programme Poland.

Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową / kurierską (na własne ryzyko – oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do Zamawiającego; nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego) – na adres Zamawiającego: Rzeczyca Ziemiańska 206/5, 23-230 Trzydnik Duży nie później niż do dnia 14 października 2016 r. do godz. 11:00.

W związku z brakiem ofert spełniających kryteria wyboru zamieszczone w zapytaniu ofertowym z dnia 19.04.2016 r. związanym z ubieganiem się przez firmę AKPOL ADAM KUŚ o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – etap I, ponownie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie opracowania „Modelu biznesowego internacjonalizacji”. Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Firma AKPOL Adam Kuś realizuje projekt pt. „Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu” w ramach działania 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Cele projektu: Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu i naturalne związki pochodzenia roślinnego (biocyd). W wyniku rozwoju produkcji nastąpi dywersyfikacja działalności firmy i rozszerzenie asortymentu o nowy produkt – regranulat APCG PE
Planowane efekty:
Dzięki realizacji projektu zyska przewagę w zakresie wprowadzenia na rynek ekoproduktu i przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki poprzez wykorzystanie materiałów (odpadów) pochodzących z recyklingu.

 • Wartość projektu: 12 035 815,13 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 6 849 850,00 PLN
Niniejszym informujemy, że postępowanie dotyczące zamówienia na zakup linii granulującej odpady z tworzyw sztucznych – 1 szt. prowadzone w ramach projektu pt. „Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu” zostało rozstrzygnięte. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Koltex Sp. z o.o.
Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w postępowaniu.

Niniejszym informujemy, że postępowanie dotyczące zamówienia na zakup rozdrabniarki odpadów z tworzyw sztucznych – 1 szt. oraz rozdrabniarki do zlepów – 1 szt. prowadzone w ramach projektu pt. „Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu” zostało rozstrzygnięte. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Wende Recyklingtech s.c. Ewa i Piotr Pantoł

Niniejszym AKPOL ADAM KUŚ informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie AKPOL ADAM KUŚ na który firma ubiega się o dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1.2 „Internacjonalizacja MŚP I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak- Solarska
Dziękujemy za złożone oferty.
03 stycznia 2014 roku podpisana zostało umowa o dofinansowanie projektu pt.”Wzmocnienie konkurencyjności AKPOL Adam Kuś poprzez zakup i uruchomienie linii do regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych”. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.
Realizacja projektu ma na celu rozwój działalności AKPOL oraz wzrost jej innowacyjności na regionalnym, krajowym i światowym rynku. Aby spełnić standardy niezbędne do zapewnienia oferty będącej w stanie zaspokoić potrzeby klientów, konieczne będzie poczynienie działań, które umożliwią rozwój działalności.

W projekcie realizowane zostaną następujące elementy:

 • Zakup linii do regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych
 • Zakup młynu do tworzyw sztucznych

W ramach projektu przewiduje się wdrożenie innowacji produktowej polegającej na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo (płatek). Planuje się również wdrożenie innowacji procesowej polegającej na zmianie metod wytwarzania produktów.
Do wprowadzonych nowych produktów należeć będzie regranulat z odpadów z tworzyw sztucznych z domieszką talku.

Dotychczas zrealizowane działania

 • Artykuł promocyjny projektu w czasopiśmie Tworzywa Sztuczne nr 4/2015
 • Budowa podstrony internetowej dot. projektu
 • Wybór dostawcy systemu do sortowania i przeprowadzenia prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnej ekologicznej technologii do segregacji tworzyw sztucznych
 • Ogłoszenie przetargu na dostawę: urządzenie do rozpuszczania bel (1 kpl); linia myjąca (1 kpl); wózek widłowy (1 kpl); układ separacji optycznej (1 kpl); podajnik odbierający (1 kpl); młyny (2 kpl).
 • Wybór dostawcy urządzeń do linii do sortowania odpadów z tworzyw sztucznych
 • Spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu w szkole podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej nr 1 w Kraśniku
 • Dostawa systemu do sortowania oraz urządzeń do linii do sortowania odpadów z tworzyw sztucznych
 • Prace rozwojowe oraz konsulting techniczny i wsparcie technologiczne

Regionalny Program Spójności

Kontakt

Zakład produkcyjny
23-230 Trzydnik Duży
Rzeczyca Ziemiańska 206/5
GPS N: 52° 10′ 26″ E: 18° 51′ 9″

Dane rejestrowe
AKPOL Adam Kuś
ul.Młyńska 19
23-200 Kraśnik
NIP: 715-157-84-85

info@akpolrecykling.pl