Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu

Firma AKPOL Adam Kuś realizuje projekt pt. „Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu”  w ramach działania 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu: Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu i naturalne związki pochodzenia roślinnego (biocyd). W wyniku rozwoju produkcji nastąpi dywersyfikacja działalności firmy i rozszerzenie asortymentu o nowy produkt – regranulat APCG PE

Planowane efekty:
Dzięki realizacji projektu zyska przewagę w zakresie wprowadzenia na rynek ekoproduktu i przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki poprzez wykorzystanie materiałów (odpadów) pochodzących z recyklingu.

Wartość projektu: 12 035 815,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 849 850,00 PLN
fundusz europejskie

 

AKPOL ADAM KUŚ realizuje projekt pt. „Wdrożenie technologii produkcji termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie – MSPG (Monochromatic Sealable Polyethylene Granules)” w ramach działania 3.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy AKPOL ADAM KUŚ poprzez wdrożenie przez firmę wyników prac B+R w postaci innowacyjnej technologii produkcji termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie – MSPG® (Monochromatic Sealable Polyethylene Granules). Produkcja termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie z wyeliminowaniem ze składu pigmentów oraz substancji termozgrzewalnej oparta będzie na automatycznym sortowaniu odpadów po kolorach charakteryzującym się o wiele wyższą wydajnością i jakością, aniżeli manualny proces sortowania

Planowane efekty:
Wytworzenie produktu o poniższych cechach w wyniku realizacji projektu:
• Poprawa poziomu czystości polietylenu pozyskiwanego z recyklingu z 84,5% do 98,9%
• Poprawa barwy regranulatu – z 7031 RAL do 9016 RAL
• Eliminacja dodatku pigmentów w celu poprawy barwy
• Eliminacja dodatku chemicznego środka termozgrzewalnego (bezwodnika maleinowego)
• Uzyskanie właściwości termozgrzewalnych regranulatu polietylenowego przy zachowaniu wysokiej jakości i czystości produktu finalnego.
Innowacyjna technologia produkcji regranulatu MSPG® pozwoli: -wydajniej, taniej i efektywniej uzyskać frakcje o jednolitej kolorystyce -na uzyskanie regranulatu o czystości w zakresie 97,5-98,9%, co stworzy możliwość znaczącego udoskonalenia technologii produkcji regranulatu o cechach termozgrzewalnych bez konieczności dodatku środków chemicznych (lepsza jakość produktu przy zachowaniu niższych kosztów produkcji).

Wartość projektu: 3 647 707,89 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 998 825,29 PLN