Green Industry Innovation

Czy podejmowanie działań proekologicznych w przedsiębiorstwie może się opłacać?

Co do tego firma AKPOL nie ma najmniejszych wątpliwości. Od początku istnienia firma AKPOL podejmuje działania rozwiązań, technologii bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu. Realizowane są one poprzez pojedyncze akcje i projekty, jak i poprzez długofalowe strategie działania.

Ekologiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwami jest obecnie trendem w większości rozwiniętych gospodarek świata. Kładzie się duży nacisk na szukanie bardziej ekologicznych rozwiązań i technologii. Proekologiczne zarządzanie nie oznacza jedynie spełnienia narzuconych wymogów technicznych obiektów czy urządzeń. Może ono także przynosić ogromne korzyści ekonomiczne i wizerunkowe.

Od chwili powstania firmy w 2005 roku AKPOL stara się stale inwestować w rozwiązania przyjazne naturze. Systematycznie modernizuje się park maszynowy oraz unowocześnia proces produkcyjny wyrobów. Ograniczono zużycie wody i energii elektrycznej, przeprowadzono działania mające na celu redukcję hałasu, zainstalowano nowoczesne filtry oraz sita używane w procesie filtracji.
Edukacja to również część działań proekologicznych firmy. Regularnie wspieramy organizację szkolnych konkursów oraz prezentacji dotyczących segregacji śmieci, recyklingu oraz innych działań służących środowisku naturalnemu.

Innowacyjna technologia automatycznej segregacji w procesie recyklingu odpadów

W ramach proekologicznej polityki nasza firma podpisała umowę na realizację projektu Innovative technology for plastic waste recycling – Green industry – Poland, w ramach programu Green Industry Innovation for Poland. Jako pierwsi w Polsce realizujemy projekt dotyczący innowacyjnej technologii automatycznej segregacji w procesie recyklingu odpadów. W ramach przedmiotowego projektu nasza firma opracuje i wdroży w działalności bardziej efektywną i innowacyjną technologię sortowania odpadów z tworzyw sztucznych oraz zakupi i uruchomi nowoczesną linię umożliwiającą ograniczenie powstającego w trakcie tego procesu odpadu. Realizacja projektu umożliwi optymalizację procesu sortowania, tym samym pozwoli na znaczne zmniejszenie ilości odpadów powstających w procesie segregacji, zwiększy wydajność oraz umożliwi odzyskanie dotychczas nieodzyskiwanego tworzywa PET.

Działania proekologiczne

akpol-kolorowankaZachęcamy również innych przedsiębiorców do podjęcia wysiłku i zaangażowania się w promocję postaw sprzyjających środowisku. Prowadzenie proekologicznej polityki w firmie jest korzystne z wielu względów. Można liczyć na różnego rodzaju ulgi finansowe, m.in. dofinansowania na rozwój nowych, ekologicznych technologii. Oczywistym są także oszczędności płynące z bardziej racjonalnego gospodarowania surowcami. Niekwestionowaną korzyścią podejmowania takich działań jest także pozytywny, ekologiczny wizerunek, który proekologiczna firma buduje wśród swoich pracowników i kontrahentów.

Innowacje w zakresie zielonych technologii

Firma AKPOL Adam Kuś realizuje projekt pt. Innovative technology for plastic waste recycling w współfinansowany w ramach Funduszy Norweskich 2009-2014 z programu Green Industry Innocation Programme Poland
Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie bardziej efektywnej i innowacyjnej technologii sortowania odpadów z tworzyw sztucznych oraz zakup i uruchomienie nowoczesnej linii umożliwiającej ograniczenie powstającego w trakcie tego procesu odpadu.

Projekt przyczyni się do wyrównywania różnic poprzez kreowanie nowych miejsc pracy oraz poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrażanie najbardziej innowacyjnych technologii (FLYING BEAM – TOMRA Sorting AS) z Norwegii do Polski. W wyniku realizacji niniejszego projektu AKPOL poprawi ekologiczność przedsiębiorstwa i zwiększy redukcje negatywnego wpływu na środowisko naturalne, tym samym projekt przyczyni się do osiągnięcia ogólnych celów Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Partner Projektu: TOMRA Sorting Sp. z o.o., TOMRA Sorting AS Norway
Okres realizacji projektu: 01.04.2015r.-31.03.2017r.
Wartość dofinansowania: 750 000 EURO
www.eog.gov.pl
www.norwaygrants-greeninnovation.no

Dotychczas zrealizowane działania:

 1. Artykuł promocyjny projektu w czasopiśmie Tworzywa Sztuczne nr 4/2015
 2. Budowa podstrony internetowej dot. projektu
 3. Wybór dostawcy systemu do sortowania i przeprowadzenia prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnej ekologicznej technologii do segregacji tworzyw sztucznych
 4. Ogłoszenie przetargu na dostawę:
  • Urządzenie do rozpuszczania bel – 1 kpl
  • Linia myjąca – 1 kpl
  • Wózek widłowy – 1 kpl
  • Układ separacji optycznej – 1 kpl
  • Podajnik odbierający – 1 kpl
  • Młyny – 2 kpl

Uczymy dzieci o recyklingu (18.12.2015)

Spotkanie informacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej nr 1 w Kraśniku w ramach projektu „Innovative technology for plastic waste recycling – Green Industry – Poland” nr 2014/106242.

 • akpol-lekcja-04
 • akpol-lekcja-03
 • akpol-lekcja-05
 • akpol-lekcja-02

Spotkanie w Rzeczycy Ziemiańskiej (03.09.2016)

W budynku remizy strażackiej w Rzeczycy Ziemiańskiej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Innovative technology for plastic waste recycling – Green Industry – Poland” nr 014/106242. Spotkanie miało na celu promocję projektu, działań proekologicznych oraz promocję samego programu Green Industry.

„Innovative technology for plastic waste recycling – Green Industry

Informacja o otrzymanym dofinasowaniu

03 stycznia 2014 roku podpisana zostało umowa o dofinansowanie projektu pt.”Wzmocnienie konkurencyjności AKPOL Adam Kuś poprzez zakup i uruchomienie linii do regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych”. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.
Realizacja projektu ma na celu rozwój działalności AKPOL oraz wzrost jej innowacyjności na regionalnym, krajowym i światowym rynku. Aby spełnić standardy niezbędne do zapewnienia oferty będącej w stanie zaspokoić potrzeby klientów, konieczne będzie poczynienie działań, które umożliwią rozwój działalności.

  W projekcie realizowane zostaną następujące elementy:

 • Zakup linii do regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych
 • Zakup młynu do tworzyw sztucznych

W ramach projektu przewiduje się wdrożenie innowacji produktowej polegającej na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo (płatek). Planuje się również wdrożenie innowacji procesowej polegającej na zmianie metod wytwarzania produktów.
Do wprowadzonych nowych produktów należeć będzie regranulat z odpadów z tworzyw sztucznych z domieszką talku.

Innovation NorwayNorway Grants

W skrócie o projekcie

Partner Projektu:
TOMRA Sorting Sp. z o.o., TOMRA Sorting AS Norway
Okres realizacji projektu: 01.04.2015 – 31.03.2017
Wartość dofinansowania: 750 000 EURO
www.eog.gov.pl
www.norwaygrants-greeninnovation.no

Zawiadomienia 2015 r.