Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji

Firma AKPOL Adam Kuś realizuje projekt pt. „Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu” w ramach działania 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 12 035 815,13 PLN

Cele projektu

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu i naturalne związki pochodzenia roślinnego (biocyd). W wyniku rozwoju produkcji nastąpi dywersyfikacja działalności firmy i rozszerzenie asortymentu o nowy produkt – regranulat APCG PE

Wkład Funduszy Europejskich: 6 849 850,00 PLN

Planowane efekty

Dzięki realizacji projektu zyska przewagę w zakresie wprowadzenia na rynek ekoproduktu i przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki poprzez wykorzystanie materiałów (odpadów) pochodzących z recyklingu.AKPOL ADAM KUŚ realizuje projekt pt. „Wdrożenie technologii produkcji termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie – MSPG (Monochromatic Sealable Polyethylene Granules)” w ramach działania 3.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy AKPOL ADAM KUŚ poprzez wdrożenie przez firmę wyników prac B+R w postaci innowacyjnej technologii produkcji termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie – MSPG® (Monochromatic Sealable Polyethylene Granules). Produkcja termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie z wyeliminowaniem ze składu pigmentów oraz substancji termozgrzewalnej oparta będzie na automatycznym sortowaniu odpadów po kolorach charakteryzującym się o wiele wyższą wydajnością i jakością, aniżeli manualny proces sortowania.

Planowane efekty

Wytworzenie produktu o poniższych cechach w wyniku realizacji projektu:

  • Poprawa poziomu czystości polietylenu pozyskiwanego z recyklingu z 84,5% do 98,9%,
  • Eliminacja dodatku pigmentów w celu poprawy barwy,
  • Eliminacja dodatku chemicznego środka termozgrzewalnego (bezwodnika maleinowego),
  • Uzyskanie właściwości termozgrzewalnych regranulatu polietylenowego przy zachowaniu wysokiej jakości i czystości produktu finalnego.

Innowacyjna technologia produkcji regranulatu MSPG® pozwoli: -wydajniej, taniej i efektywniej uzyskać frakcje o jednolitej kolorystyce -na uzyskanie regranulatu o czystości w zakresie 97,5-98,9%, co stworzy możliwość znaczącego udoskonalenia technologii produkcji regranulatu o cechach termozgrzewalnych bez konieczności dodatku środków chemicznych (lepsza jakość produktu przy zachowaniu niższych kosztów produkcji).