Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji

Firma AKPOL Adam Kuś realizuje projekt pt. „Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu” w ramach działania 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 12 035 815,13 PLN

Cele projektu

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu i naturalne związki pochodzenia roślinnego (biocyd). W wyniku rozwoju produkcji nastąpi dywersyfikacja działalności firmy i rozszerzenie asortymentu o nowy produkt – regranulat APCG PE

Wkład Funduszy Europejskich: 6 849 850,00 PLN

Planowane efekty

Dzięki realizacji projektu zyska przewagę w zakresie wprowadzenia na rynek ekoproduktu i przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki poprzez wykorzystanie materiałów (odpadów) pochodzących z recyklingu.AKPOL ADAM KUŚ realizuje projekt pt. „Wdrożenie technologii produkcji termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie – MSPG (Monochromatic Sealable Polyethylene Granules)” w ramach działania 3.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy AKPOL ADAM KUŚ poprzez wdrożenie przez firmę wyników prac B+R w postaci innowacyjnej technologii produkcji termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie – MSPG® (Monochromatic Sealable Polyethylene Granules). Produkcja termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie z wyeliminowaniem ze składu pigmentów oraz substancji termozgrzewalnej oparta będzie na automatycznym sortowaniu odpadów po kolorach charakteryzującym się o wiele wyższą wydajnością i jakością, aniżeli manualny proces sortowania.

Planowane efekty

Wytworzenie produktu o poniższych cechach w wyniku realizacji projektu:

  • Poprawa poziomu czystości polietylenu pozyskiwanego z recyklingu z 84,5% do 98,9%,
  • Poprawa barwy regranulatu – z 7031 RAL do 9016 RAL,
  • Eliminacja dodatku pigmentów w celu poprawy barwy,
  • Eliminacja dodatku chemicznego środka termozgrzewalnego (bezwodnika maleinowego),
  • Uzyskanie właściwości termozgrzewalnych regranulatu polietylenowego przy zachowaniu wysokiej jakości i czystości produktu finalnego.

Innowacyjna technologia produkcji regranulatu MSPG® pozwoli: -wydajniej, taniej i efektywniej uzyskać frakcje o jednolitej kolorystyce -na uzyskanie regranulatu o czystości w zakresie 97,5-98,9%, co stworzy możliwość znaczącego udoskonalenia technologii produkcji regranulatu o cechach termozgrzewalnych bez konieczności dodatku środków chemicznych (lepsza jakość produktu przy zachowaniu niższych kosztów produkcji).

 

 

AKPOL ADAM KUŚ
realizuje projekt pt.
„Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa AKPOL ADAM KUŚ na rynkach zagranicznych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem produktów AKPOL na nowe rynki zagraniczne, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienia pozycji AKPOL na rynku międzynarodowym w wymiarze adekwatnym do innowacyjności produktów firmy oraz możliwości produkcyjnych i kapitału intelektualnego.
Efektem projektu będzie wzrost sprzedaży produktów AKPOL, zbudowanie stałej obecności produktów oraz świadomości marki AKPOL na wybranych rynkach zagranicznych.
Wartość projektu ogółem: 782 539,80 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 687 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 549 920,00 PLN